Privacy

InternationalModelNetwork.com (hierna IMN) hecht veel belang aan de privacy van haar bezoekers en gebruikers. Deze privacyverklaring is opgesteld om u te informeren over de geldende privacy procedures.

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.
In het algemeen kunt u onze websites bezoeken zonder uw persoonlijke gegevens aan ons bekend te maken. Indien u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verstrekken, zullen wij deze informatie gebruiken in overeenstemming met deze Privacyverklaring. Bij het verzamelen van uw persoonlijke gegevens streeft IMN ernaar u een zo persoonlijk mogelijke service te bieden. Omdat we meer over u weten via online registratie, kan IMN u beter van dienst zijn en u een betere service bieden.

IMN-diensten
IMN helpt modellen en fotografen om hun carrière in de mode-industrie te bevorderen.

Toepassingsgebied
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de bezoekers van de websites van IMN.

Persoonlijke gegevens
Op de website van IMN heeft u ook de keuze om u vrijwillig te registreren en/of in te schrijven voor de diensten die IMN aanbiedt. Voor uw registratie en/of inschrijving op de websites dient u uw persoonlijke gegevens in te vullen zoals gevraagd.

Specificatie van het doel
Uw persoonlijke gegevens worden door IMN gebruikt voor de uitvoering van de diensten die zij aanbiedt, waarvoor u zich op de website heeft geregistreerd en/of geabonneerd. Dit betekent dat IMN uw gegevens aan haar bedrijven kan verstrekken als u voldoet aan het door de klanten gevraagde profiel.

Bovendien worden uw persoonlijke gegevens door IMN gebruikt voor interne markt- en klanttevredenheidsonderzoeken, voor direct-marketingdoeleinden, om u te informeren over haar diensten en om u haar nieuwsbrieven te sturen.

Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal IMN uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor hun directmarketingactiviteiten.

Toegang, correctie, verwijdering en instellingen
U kunt uw gegevens online 27/7 bekijken en wijzigen als u inlogt met onze accountgegevens.

Automatische gegevensverzameling
Net als veel andere websites verzamelt deze website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de website, bijvoorbeeld het Internet Protocol (IP)-adres van uw computer, het IP-adres van uw Internet Service Provider, de datum en het tijdstip van toegang tot de website, het internetadres van de website van waaruit u rechtstreeks naar onze website hebt gelinkt, het besturingssysteem dat u gebruikt, de onderdelen van de website die u bezoekt, de pagina's van de website die u hebt bezocht en de informatie die u hebt bekeken, en het materiaal dat u verzendt of downloadt van de website.

Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeemadministratiedoeleinden en om de website verder te verbeteren. Deze technische informatie kan worden doorgegeven aan derden en kan permanent worden opgeslagen voor toekomstig gebruik. Cookies - De website maakt gebruik van "cookies", een technologie die informatie op de computer van de websitegebruiker installeert om de website in staat te stellen toekomstige bezoeken via die computer te herkennen.

Cookies verhogen de gebruiksvriendelijkheid van de website. De informatie die door middel van cookies wordt verkregen wordt bijvoorbeeld gebruikt om u te herkennen als een eerdere gebruiker van de website, om uw activiteiten op de website bij te houden, om aan uw behoeften te kunnen voldoen, om een gepersonaliseerde webpagina en informatie voor uw gebruik te kunnen verstrekken, om automatisch online formulieren met uw persoonlijke gegevens te kunnen verstrekken en om uw bezoek aan onze website in andere opzichten te vergemakkelijken.

Advertenties die op de website kunnen verschijnen, kunnen ook cookies of andere technologieën bevatten. Deze advertenties kunnen worden geleverd door externe reclamebedrijven en IMN heeft geen controle over en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de cookies of andere technologieën die in deze advertenties worden gebruikt.

IMN is ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het gebruik en de openbaarmaking van informatie die via dergelijke cookies of technologieën wordt verzameld. Als uw browser dit toestaat, kunt u ervoor kiezen om cookies te weigeren, maar dit kan het gebruiksgemak van de website en de mogelijkheid om bepaalde functies van de website te gebruiken nadelig beïnvloeden.

Google Analytics
IMN maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om IMN te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de website te evalueren, rapporten over de websiteactiviteiten voor IMN op te stellen en andere diensten met betrekking tot websiteactiviteiten en internetgebruik te leveren. Google kan deze informatie ook doorgeven aan derden wanneer dit wettelijk verplicht is, of wanneer deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

Zoals hierboven vermeld, kunt u de internetbrowser zo instellen dat deze u waarschuwt wanneer er een cookie wordt geplaatst en u kunt het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Het is echter mogelijk dat u niet alle onderdelen van de Website kunt gebruiken.

Gebruikte informatie
IMN kan niet-persoonlijke gegevens gebruiken om geaggregeerde datarapporten over de demografie van de websitegebruikers en het gebruik van de website samen te stellen en deze rapporten vervolgens door te geven aan derden. Geen van de gegevens in deze rapporten is op enigerlei wijze gekoppeld aan de identiteit of andere persoonlijke gegevens van de individuele gebruikers.

Rechten en plichten van de Wederpartij
Het (elektronische) verkeer tussen de Wederpartij en andere gebruikers van de Site vindt plaats voor rekening en risico van de Wederpartij. De Wederpartij onthoudt zich van gedragingen die in strijd zijn met de Algemene Voorwaarden of de Nederlandse wet- en/of regelgeving en zal handelen en zich gedragen in overeenstemming met hetgeen van een verantwoordelijke en zorgvuldige (online) gebruiker mag worden verwacht.

Overige zaken
- IMN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in (toegang tot) de Service(s) indien dit wenselijk is voor het functioneren van de Service(s). Indien dergelijke wijzigingen rechtstreeks van invloed zijn op de wijze waarop de Wederpartij toegang krijgt tot en/of gebruik maakt van de Service(s), zal IMN de Wederpartij zo snel mogelijk op de hoogte stellen van de wijzigingen.
- IMN aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in verband met tijdelijke onbeschikbaarheid van de Site, of tijdelijke onbeschikbaarheid van de Services, een toerekenbare tekortkoming, een onrechtmatige daad of die op een andere rechtsgrond kan worden gebaseerd.
- De Site bevat verwijzingen en/of hyperlinks naar websites van derden. IMN is niet verantwoordelijk voor de inhoud/juistheid van websites van derden.
- De Site bevat ook bestanden die alleen voor informatieve doeleinden zijn opgenomen. IMN staat niet in voor de juistheid of volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig is van IMN of van derden.
- De verzameling (d.w.z. de samenstelling, inhoud en structuur) van de inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Geen enkel deel van deze collectie mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IMN.
- De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kan IMN niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kunnen aan de inhoud ervan geen rechten worden ontleend.
- Wij stellen alles in het werk om onze servers, applicaties en databases te beveiligen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik. Wij doen dit door middel van fysieke, administratieve en technologische maatregelen om de gegevens in ons bezit te beschermen. Helaas kan niemand 100% veiligheid garanderen. Indien u zich specifiek zorgen maakt over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, raden wij u aan deze informatie niet via het internet te versturen.

Indexering door zoekmachines
De gegevens die u in uw account of profiel opneemt, worden standaard geïndexeerd en vrijgegeven door externe websites, zoals zoekmachines. Contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer en e-mail worden automatisch gefilterd en kunnen alleen worden opgevraagd door zorgvuldig geselecteerde bedrijven.

Wijzigingen in de privacyverklaring
IMN kan van tijd tot tijd, om uiteenlopende redenen, wijzigingen, aanvullingen of aanpassingen aanbrengen in deze verklaring die van invloed kunnen zijn op uw toekomstige gebruik van de website. Dit gebeurt door een bijgewerkte privacyverklaring op de website te plaatsen, op een duidelijk zichtbare plaats.
Op onze diensten en de inhoud van deze tekst is Nederlands recht van toepassing.