Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de website InternationalModelNetwork.com. InternationalModelNetwork.com zal verder in deze voorwaarden vernoemd worden als IMN. Deze algemene voorwaarden zijn bindend voor iedereen die gebruik maakt van de website en lid wordt van IMN.

De voorwaarden mogen door IMN te allen tijde gewijzigd worden, de wijzigingen gaan met onmiddellijke ingang in op het ogenblik dat de gewijzigde versie van de algemene voorwaarden op de website geplaatst wordt. Deze overeenkomst bevat afspraken over de inhoud die gebruikers op de website plaatsen, IMN's privacy beleid en algemene voorwaarden die gelden voor de website. Door gebruik te maken van de service en diensten die IMN levert, verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden, hierna beschreven.

1. Doelstelling
IMN is een online netwerk dat een service bied aan fotografen, modellen, visagisten, stylisten, kunstenaars en opdrachtgevers om met elkaar in contact te komen, ervaringen te delen, informatie uit te wisselen, en vele andere diensten. Daarnaast organiseert IMN diverse workshops, fotodagen, bijeenkomsten, etc om persoonlijk dingen te leren. De doelstelling van IMN is om met elkaars ervaringen en informatie tot een hoger niveau te komen.

IMN is toegankelijk voor iedereen. Je kunt dus ook lid worden als zowel de amateur evenals de professionele gebruiker. Indien je wenst lid te worden van IMN, wil communiceren met andere leden van de website en gebruik wil maken van de website in zijn geheel, dan dien je deze algemene voorwaarden te lezen en te accepteren door het overeenkomstige vakje aan te kruisen op de inschrijfpagina.

2. Geschiktheid
Door gebruik te maken van de website, verklaar je dat je het recht, de toestemming en de capaciteit hebt om deze voorwaarden te lezen, en dat je deze voorwaarden en gedragsregels zal naleven. Deze algemene voorwaarden en gedragsregels blijven van kracht en hebben effect zolang je de website gebruikt of lid blijft van IMN.

3. Gedragsregels
IMN hanteert gedragsregels voor haar leden. Je kan deze gedragsregels lezen op: https://www.internationalmodelnetwork.com/huisregels/

4. Toegang
IMN hanteert beveilingsmaatregelen om de veiligheid van haar gegevens te waarborgen. De gegevens van IMN zijn toegankelijk na het passeren van een wachtwoorbeveiliging via het login systeem, zoals deze aan ieder lid is toegekend en door iedere IMN -werknemer die toegang tot het systeem nodig heeft, gebruikt mag worden ter ondersteuning van uit te voeren werkzaamheden.

Toegang tot internet gebruikersdata ter indentificatie van de internetgebruiker zijn of haar naam en/of e-mailadres is beperkt tot de daartoe toegewezen IMN-werknemer, die dergelijke toegang nodig heeft voor het uitvoeren van diens werkzaamheden. Ieder lid draagt eigen verantwoordelijkheid om vertrouwelijk om te gaan met het wachtwoord waarmee toegang wordt verkregen tot zijn of haar account op het IMN-netwerk.

5. Accounts
IMN bied accounts aan voor verschillende doelgroepen. Deze doelgroepen bestaan uit: Modellen, Fotografen, Visagisten, Stylisten en Modellenbureaus. Je dient altijd de juiste account te kiezen, waartoe je behoort. Maak je een account aan in een doelgroep waarin je niet thuishoort, dan heeft IMN het recht om deze account met onmiddellijke ingang te blokkeren en/of te verwijderen. Dit kan gebeuren zonder opgaaf van reden.

Iedereen kan een account aanmaken op IMN. Dit geeft alleen niet de garantie dat je account ook daadwerkelijk wordt toegelaten op IMN. Accounts worden na een uitgebreide controle handmatig geactiveerd. Ieder lid mag maar 1 account aanmaken. Het is voor modellenbureau's, managers, talentscouts en soortgelijke niet toegestaan een account aan te maken voor een model en deze te beheren cq de aanvragen te beantwoorden. Als er contact met een lid wordt gezocht dan dient dit rechtstreeks behandeld te worden door het desbetreffende lid.

IMN is niet verplicht om leden die niet geactiveerd worden informatie te verschaffen waarom deze account niet geactiveerd wordt. IMN is gerechtigd te allen tijde - zonder je in kennis te stellen - je account te blokkeren en / of je account te verwijderen.

Delen van accounts
IMN staat niet toe dat er met meerdere personen van 1 account wordt gebruikgemaakt. De toegang wordt alleen verschaft aan de persoon van wie de account is goedgekeurd. Misbruik van dit recht zal resulteren in een directe blokkade.

Verwijderen / verwijderde Accounts
Je kan 24 uur per dag 7 dagen in de week er voor kiezen om je account te verwijderen. Je kunt deze optie vinden in je controlpanel. Je dient wel een reden op te geven waarom je je account verwijderd. Als je je account zelf verwijderd, of als je account door IMN wordt verwijderd dan blijft er een klein aantal gegevens in de database staan. Opnieuw lid worden is dan niet meer mogelijk zonder de nadrukkelijke toestemming van IMN. Dit wordt gedaan om de veiligheid van de leden te kunnen waarborgen.

Blokkeren van Accounts
IMN is gerechtigd te allen tijde - zonder je in kennis te stellen - je account te blokkeren. IMN is niet verplicht om leden die geblokkeerd worden informatie te verschaffen waarom deze account geblokkeerd wordt. Indien wij je account blokkeren dan is restitutie van contributie van lidmaatschappen en / of inschrijfkosten niet mogelijk.

6. Lidmaatschappen
Op dit moment is IMN volledig gratis en worden er geen betaalde diensten aangeboden.

Gratis lidmaatschap
IMN is gratis voor leden.

7. Commerciëel gebruik van de website
Onder bepaalde voorwaarden mag je de IMN website gebruiken voor Commerciële doeleinden. De voorwaarden hiervoor zijn dat dit NIET met een gratis account mag. Onder Commerciële doeleinden verstaan wij het aanbieden van werk waarvoor je zelf geld ontvangst. Ook is het niet toegestaan om als talentscout of als modellenbureau leden te benaderen voor een bureau. Dit is alleen toegestaan met een agent account. Voor meer informatie en de kosten van een agent account kan je contact opnemen met IMN.

IMN mag niet gebruikt worden voor directe Commerciële doeleinden, zoals het voorstellen van je bedrijf, winkel, verkoop portfolio's e.d. Twijfel je of het hier gaat om een Commerciële opdracht neem dan eerst even contact met het support team van IMN op. Illegaal en/of oneigenlijk gebruik van de website, hierbij behorend het verzamelen van gebruikersnamen en/of e-mailadressen van gebruikers door elektronische of andere middelen, met het doel deze gebruikers ongevraagde emails te versturen, en onbevoegd linken naar of omkaderen van de website is ten strengste verboden. Indien IMN dit nodig acht dan kunnen er gepaste gerechtelijke stappen ondernomen worden.

8. Geplaatst materiaal
Degene die materiaal bij IMN plaatst (hierna ook: gebruiker) verklaart dat hij/zij bevoegd is om dit materiaal te plaatsen: hij/zij garandeert rechthebbende te zijn van het materiaal, of de rechthebbende te vertegenwoordigen van alle intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op het geplaatste materiaal. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatst materiaal wordt geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten.

De uitgever van IMN staat hier buiten, is dus geen partij en speelt hierbij geen rol. Degene die het materiaal geplaatst heeft vrijwaart IMN hiervoor. Degene die het materiaal plaatst is zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van het door hem/haar bij IMN geplaatste materiaal.

Gebruiker geeft IMN het recht om een watermerk met de naam International Model Network te plaatsen op foto's die in het portfolio worden geplaatst. Alle geplaatste foto's in het portfolio worden standaard van een watermerk voorzien.

IMN draagt voor de inhoud van het geplaatste materiaal geen enkele verantwoordelijkheid. IMN hanteert ten aanzien van InternationalModelNetwork.com een fair use policy. Dit houdt in dat zij gerechtigd is de gebruiker de toegang tot IMN te ontzeggen of te beperken wanneer het door een gebruiker gegenereerde dataverkeer, alsmede het gebruik van opslagruimte op IMN een gemiddelde en normale hoeveelheid te boven gaat. IMN is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van een ontzegging of beperking van de toegang.

IMN is niet aansprakelijk voor vergoeding van schade in welke vorm ook als gevolg van het verwijderen van materialen of ontzeggen van de toegang. Degene die materiaal plaatst in het forum op IMN kent IMN hierbij een kosteloos niet-exclusief recht toe om het geplaatste materiaal te gebruiken, te reproduceren en weer te geven. Degene die het materiaal plaatst gaat er dus mee akkoord dat IMN zijn/haar foto's mag hergebruiken. Denk hierbij aan het plaatsen van desbetreffende foto('s) op social media.

IMN zal in alle gevallen trachten naamsvermelding te plaatsen, doch IMN heeft hier geen verplichting toe. Hij/ zij vrijwaart IMN voor eventuele andersluidende aanspraken van derden. Deze rechten worden uitsluitend toegekend voor het materiaal dat is geplaatst in het forum. IMN zal nimmer materiaal dat geplaatst is in albums op enige wijze (her)gebruiken zoals in deze alinea omschreven. Degene die materiaal bij IMN plaatst garandeert dat het geplaatste materiaal in overeenstemming is en blijft met toepasselijke wet- en regelgeving en, in het bijzonder, niet in strijd is of komt met openbaar beleid en algemeen geaccepteerde waarden en normen en niet zal (gaan) bevatten: beledigende of grove of onterende materiaal en / of uitspraken, elementen die de privacy van derden aantasten of die aanstootgevend of obsceen zijn, of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven.

Het is dus onder meer - doch niet uitsluitend- verboden vulgair, hatelijk, bedreigend, (kinder-) pornografisch en ander seksueel getint materiaal te plaatsen. Materiaal dat in strijd is met deze bepalingen zal worden verwijderd. Mocht IMN constateren dat geplaatst materiaal strijdig is met in het Wetboek van Strafrecht opgenomen bepalingen dan zal zij hiervan aangifte doen bij justitie en de materialen, alsmede alle overige bij haar terzake bekende gegevens aan justitie overgedragen c.q. bekendmaken. De webmaster, beheerder en moderators van IMN zijn bevoegd en hebben het recht geplaatst materiaal dat -al dan niet naar hun eigen inzicht- niet voldoet aan bovengenoemde normen per direct te verwijderen.

IMN sluit hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, inclusief, maar niet beperkt tot verlies van gegevens, inbreuk op auteursrechten, hack-poging, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het geplaatste materiaal op IMN, om welke reden of door welke oorzaak dan ook. IMN acht zich niet aansprakelijk jegens aanspraken tot schadevergoeding van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst vrijwaart IMN tegen alle aanspraken tot schadevergoeding daaromtrent, evenals tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat het geplaatste materiaal inbreuk maakt op enige (intellectuele) rechten van derden. Degene die het materiaal heeft geplaatst gaat er mee akkoord dat alle data die door hem of haar is verstrekt in een database worden bewaard.

Hoewel deze informatie niet openbaar gemaakt wordt aan een derde partij zonder zijn of haar toestemming (behoudens die gevallen dat strafbare feiten worden geconstateerd), kan IMN noch haar webmaster en beheerder verantwoordelijk worden gehouden voor een mogelijke hack-poging, dat eventueel kan leiden tot het openbaar worden van de database.

9. Forum
Een lid is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van het lid. Er kan door IMN geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in dit forum voorkomende gegevens of informatie, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in dit forum voorkomende gegevens, informatie of software. IMN is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in dit forum voorkomende gegevens, informatie of software. Het lid vrijwaart IMN tegen elke rechtsvordering die is gebaseerd op de bewering dat de post inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden.

10. Externe links en downloads
De website van IMN kan links bevatten naar andere websites. IMN is niet verantwoordelijk voor de praktijken of de inhoud van dergelijke websites. Op IMN bestaat de mogelijkheid om bestanden te downloaden en te uploaden. Het gebruik van de gedownloade files gebeurt geheel op eigen risico en IMN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud ervan. Er zal wel een controle op gebeuren en IMN heeft dan ook het recht om zonder enige verwittiging uploads te weigeren indien deze niet voldoen aan de normen.

11. Eigendomsrecht inhoud en aansprakelijkheid
IMN is en blijft eigenaar van de website, de diensten en de service. De website bevat materiaal, logo's, merken en andere informatie die eigendom zijn van IMN of betreffende eigenaars. Informatie die publiek toegankelijk is, geplaatst is door leden, artikelen of andere informatie wat op IMN te vinden is mag je niet kopiëren, wijzigen, uitgeven, doorsturen, verdelen, uitvoeren, zichtbaar maken of verkopen, zonder daartoe uitdrukkelijke toestemming te hebben verkregen bij de betreffende eigenaars.

aansprakelijkheid
Hoewel IMN zich inspant om nauwkeurige en actuele informatie in deze website op te nemen, kunnen zich soms fouten of omissies voordoen. IMN wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risico-aansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze site.

Alle informatie op deze site, met inbegrip van maar niet beperkt tot grafisch materiaal, tekst en links naar andere sites, wordt verstrekt 'in de huidige staat' en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Voorzover dit mogelijk is op grond van toepasselijk recht wordt deze informatie verstrekt zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie, met inbegrip van maar niet beperkt tot impliciete garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, het niet inbreuk maken op enig recht en het vrij zijn van computervirussen of soortgelijke zaken die tot onbruikbaarheid leiden. IMN verstrekt geen garanties met betrekking tot de toereikendheid, juistheid of volledigheid van informatie op deze site en wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor fouten of omissies die daarin voorkomen. De gebruiker draagt zelf verantwoording voor het controleren van de juistheid, volledigheid of bruikbaarheid van de informatie of overige inhoud die op deze site beschikbaar is. IMN geeft geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website.

12. Duidelijkheid
Bij het opstellen van deze voorwaarden is getracht het zo duidelijk mogelijk onder woorden te brengen. Mocht er toch nog enige onduidelijkheid aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met het IMN.