Terms

Niniejsze warunki mają zastosowanie do strony internetowej InternationalModelNetwork.com. InternationalModelNetwork.com będzie nadal określany w niniejszych warunkach jako IMN. Niniejsze warunki są wiążące dla każdego, kto korzysta z tej strony internetowej i staje się członkiem IMN.

Zasady i warunki mogą być zmienione przez IMN w każdej chwili, a zmiany będą obowiązywać natychmiast po umieszczeniu zmienionej wersji zasad i warunków na stronie internetowej. Niniejsza Umowa zawiera umowy dotyczące treści, które użytkownicy umieszczają na stronie internetowej, politykę prywatności IMN oraz zasady i warunki, które mają zastosowanie do strony internetowej. Korzystając z usług i usług świadczonych przez IMN, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych zasad i warunków, jak opisano poniżej.

1. Cel
IMN jest siecią online, która oferuje usługi dla fotografów, modelek, wizażystów, stylistów, artystów i klientów w zakresie łączenia, wymiany doświadczeń, wymiany informacji i wielu innych usług. Ponadto IMN organizuje różne warsztaty, dni zdjęciowe, spotkania, itp. w celu osobistego poznania rzeczy. Celem IMN jest osiągnięcie wyższego poziomu wzajemnych doświadczeń i informacji.

IMN jest dostępny dla wszystkich. Możesz więc zostać członkiem, jak i amatorem jako profesjonalny użytkownik. Jeśli chcesz zostać członkiem IMN, komunikować się z innymi członkami strony internetowej i korzystać z niej jako całości, musisz przeczytać i zaakceptować te warunki poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola na stronie rejestracji.

2. Odpowiedniość
Korzystając z tej strony internetowej, deklarują Państwo, że mają prawo, pozwolenie i możliwość zapoznania się z niniejszymi warunkami i zasadami postępowania oraz że będą Państwo przestrzegać tych warunków i zasad postępowania. Niniejsze zasady i warunki pozostają w mocy tak długo, jak długo użytkownik korzysta z witryny lub pozostaje członkiem IMN.

3. Zasady postępowania
IMN posiada zasady postępowania dla swoich członków. Z niniejszym regulaminem postępowania można zapoznać się pod adresem: https://www.internationalmodelnetwork.com/huisregels/.

4. Dostęp
IMN stosuje środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia bezpieczeństwa swoich danych. Dostęp do danych IMN można uzyskać po przejściu przez ochronę hasłem poprzez system logowania przypisany do każdego członka i mogą one być używane przez każdego pracownika IMN, który potrzebuje dostępu do systemu w celu wsparcia pracy, która ma być wykonana.

Dostęp do danych użytkownika Internetu w celu zidentyfikowania nazwy użytkownika Internetu i/lub adresu e-mail jest ograniczony do wyznaczonego w tym celu pracownika IMN, który potrzebuje takiego dostępu do wykonywania swojej pracy. Każdy członek jest odpowiedzialny za zachowanie poufności hasła dostępu do swojego konta w sieci IMN.

5. Rachunki
IMN oferuje konta dla różnych grup docelowych. Te grupy docelowe składają się z: Modele, Fotografowie, Pathfinders, Styliści i agencje modelek. Zawsze musisz wybrać odpowiednie konto, do którego należysz. W przypadku utworzenia konta w grupie docelowej, do której nie należysz, IMN ma prawo do zablokowania i/lub usunięcia tego konta ze skutkiem natychmiastowym. Można to zrobić bez podania powodu.

Każdy może założyć konto w IMN. To tylko nie gwarantuje, że Twoje konto będzie rzeczywiście dozwolone w IMN. Konta są aktywowane ręcznie po dokładnym sprawdzeniu. Każdy członek może założyć tylko 1 konto. Niedozwolone jest tworzenie kont dla agencji modelarskich, menedżerów, harcerzy talentów i tym podobnych do tworzenia kont dla modelki i zarządzania nią lub odpowiadania na prośby. W przypadku skontaktowania się z członkiem, musi to być załatwione bezpośrednio przez danego członka.

IMN nie jest zobowiązany do udzielania informacji członkom, którzy nie są aktywowani, dlaczego to konto nie jest aktywowane. IMN ma prawo w każdej chwili - bez powiadamiania użytkownika - zablokować jego konto i/lub usunąć je.

Dzielenie się kontami
IMN nie pozwala na korzystanie z jednego konta przez wiele osób. Dostęp jest udzielany tylko osobie, której konto zostało zatwierdzone. Nadużycie tego prawa doprowadzi do bezpośredniej blokady.

Usuwanie / usuwanie rachunków
Możesz usunąć swoje konto 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Opcję tę można znaleźć w panelu kontrolnym. Musisz jednak podać powód usunięcia konta. Jeśli usuniesz swoje konto samodzielnie lub jeśli zostanie ono usunięte przez IMN, niewielka ilość danych pozostanie w bazie danych. Nie jest już możliwe, aby stać się ponownie członkiem bez wyraźnej zgody IMN. Odbywa się to w celu zapewnienia bezpieczeństwa członków.

Blokowanie rachunków
IMN ma prawo zablokować Twoje konto w dowolnym momencie - bez konieczności powiadamiania Cię o tym. IMN nie ma obowiązku przekazywania członkom, którzy zostali zablokowani, informacji o przyczynach zablokowania tego konta. Jeśli zablokujemy Twoje konto, nie będzie możliwy zwrot opłat członkowskich i/lub rejestracyjnych.

6. Członkostwo
Obecnie IMN jest całkowicie bezpłatny i nie są oferowane żadne płatne usługi.

Wolne członkostwo
IMN jest bezpłatny dla członków.

7. Komercyjne wykorzystanie strony internetowej
Pod pewnymi warunkami mogą Państwo korzystać z witryny internetowej IMN w celach komercyjnych. Warunki są takie, że NIE jest to dozwolone przy założeniu bezpłatnego konta. Przez cele komercyjne rozumiemy oferowanie pracy, za którą sam otrzymujesz pieniądze. Nie wolno również zwracać się do członków agencji jako do harcerzy talentów lub jako do agencji modelek. Jest to dozwolone tylko z kontem agenta. Aby uzyskać więcej informacji i poznać koszty związane z kontem agenta, prosimy o kontakt z IMN.

IMN nie może być używany do bezpośrednich celów komercyjnych, takich jak prezentacja firmy, sklepu, portfela sprzedaży itp. Jeśli nie jesteś pewien, czy jest to zadanie komercyjne, skontaktuj się najpierw z zespołem wsparcia technicznego IMN. Nielegalne i/lub nieprawidłowe korzystanie z witryny internetowej, w tym zbieranie nazw użytkowników i/lub adresów e-mail użytkowników drogą elektroniczną lub w inny sposób w celu wysyłania niezamówionych wiadomości e-mail oraz nieautoryzowane linkowanie lub kadrowanie witryny internetowej jest surowo zabronione. Jeżeli IMN uzna to za konieczne, mogą zostać podjęte odpowiednie działania prawne.

8. Materiały zamieszczone
Osoba, która umieszcza materiał w IMN (zwana dalej również: Użytkownikiem) oświadcza, że jest upoważniona do umieszczenia tego materiału: gwarantuje, że jest właścicielem materiału lub reprezentuje właściciela wszystkich praw własności intelektualnej związanych z umieszczonym materiałem. W przypadku naruszenia praw autorskich, handlowych lub innych praw do zamieszczonego materiału, to do osoby, której to dotyczy, należy podjęcie działań przeciwko naruszającemu lub naruszającym jego prawa.

Wydawca IMN nie jest stroną w tym względzie i nie odgrywa w tym żadnej roli. Osoba, która umieściła materiał zabezpiecza IMN przed tym. Osoba umieszczająca materiał jest osobiście odpowiedzialna za poprawność i kompletność materiału, który umieściła w IMN.

Użytkownik daje IMN prawo do umieszczania znaku wodnego o nazwie International Model Network na zdjęciach umieszczonych w portfolio. Wszystkie zdjęcia umieszczone w portfolio będą standardowo oznaczone znakiem wodnym.

IMN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść zamieszczonych materiałów. IMN stosuje politykę uczciwego użytkowania w odniesieniu do InternationalModelNetwork.com. Oznacza to, że jest on uprawniony do odmowy lub ograniczenia dostępu użytkownika do IMN, gdy ruch danych generowany przez użytkownika, jak również wykorzystanie przestrzeni dyskowej w IMN przekracza średnią i normalną ilość. IMN nie ponosi odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie wynikające z odmowy lub ograniczenia dostępu.

IMN nie ponosi odpowiedzialności za szkody w jakiejkolwiek formie wynikające z usunięcia materiałów lub odmowy dostępu. Osoba zamieszczająca materiały na forum IMN niniejszym udziela IMN bezpłatnego, niewyłącznego prawa do używania, powielania i wyświetlania zamieszczonych materiałów. W ten sposób osoba zamieszczająca materiał zgadza się, że IMN może ponownie wykorzystać swoje zdjęcia. Pomyśl o umieszczeniu danego zdjęcia (zdjęć) w mediach społecznościowych.

IMN we wszystkich przypadkach będzie próbował umieścić nazwę, ale nie ma takiego obowiązku. Zabezpiecza on IMN przed wszelkimi roszczeniami osób trzecich. Prawa te są przyznawane wyłącznie w odniesieniu do materiałów zamieszczanych na forum. IMN nigdy nie będzie (re)używać materiałów zamieszczonych w albumach w sposób opisany w tym paragrafie. Osoba zamieszczająca materiały w IMN gwarantuje, że są one i pozostaną zgodne z obowiązującym prawem i przepisami, a w szczególności nie naruszają ani nie kolidują z polityką publiczną oraz ogólnie przyjętymi wartościami i standardami i nie będą zawierać: obraźliwych lub rażących lub poniżających materiałów i/lub oświadczeń, elementów, które naruszają prywatność osób trzecich lub są obraźliwe lub obsceniczne, lub które mogą zachęcać do naruszenia lub przestępstwa.

Dlatego zabronione jest umieszczanie materiałów wulgarnych, nienawistnych, zawierających groźby, (dziecięcych) pornograficznych i innych materiałów o charakterze seksualnym. Materiały, które naruszają te przepisy zostaną usunięte. Jeżeli IMN stwierdzi, że zamieszczone materiały naruszają przepisy niderlandzkiego kodeksu karnego, zgłosi to organom sądowym i przekaże je organom sądowym, jak również wszelkie inne znane mu w tym zakresie informacje, które zostały przekazane organom sądowym. Webmaster, administrator i moderatorzy IMN są upoważnieni i mają prawo do natychmiastowego usuwania zamieszczonych materiałów, które - niezależnie od tego, czy zgodnie z ich własnym wglądem - nie spełniają powyższych standardów.

IMN niniejszym wyłącza wszelką odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie i/lub pośrednie, włączając w to, ale nie ograniczając się do utraty danych, naruszenia praw autorskich, próby włamania, w jakikolwiek sposób spowodowane przez i/lub wynikające z materiałów zamieszczonych w IMN, z jakiegokolwiek powodu lub przyczyny. IMN nie uważa się za odpowiedzialną za roszczenia odszkodowawcze osób trzecich. Osoba, która umieściła materiał zabezpiecza IMN przed wszelkimi roszczeniami o odszkodowanie w tym zakresie, jak również przed wszelkimi działaniami prawnymi opartymi na twierdzeniu, że umieszczony materiał narusza jakiekolwiek prawa (intelektualne) osób trzecich. Osoba, która umieściła materiał zgadza się, że wszystkie podane przez nią dane będą przechowywane w bazie danych.

Chociaż informacje te nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez ich zgody (z wyjątkiem przypadków, w których ustalono istnienie przestępstwa), ani IMN, ani jego webmaster i administrator nie mogą być pociągnięci do odpowiedzialności za wszelkie próby włamania, które mogą doprowadzić do upublicznienia bazy danych.

9. Forum
Członek ponosi pełną i solidarną odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z jego działań i postępowania. IMN nie może udzielić żadnej gwarancji co do poprawności lub dokładności danych lub informacji zawartych na tym forum, ani co do ich przydatności do jakiegokolwiek celu, sytuacji lub zastosowania. Na dane, informacje lub oprogramowanie zawarte na tym forum nie można polegać z jakichkolwiek powodów. IMN nie ponosi zatem odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, straty lub inne konsekwencje, które mogą wyniknąć z użycia danych, informacji lub oprogramowania pojawiających się na tym forum. Członek zabezpiecza IMN przed wszelkimi działaniami prawnymi opartymi na zarzucie, że poczta narusza prawa własności (intelektualnej) osób trzecich.

10. Linki zewnętrzne i pliki do pobrania
Strona internetowa IMN może zawierać linki do innych stron internetowych. IMN nie ponosi odpowiedzialności za praktyki lub treść takich stron internetowych. IMN oferuje możliwość pobierania i wysyłania plików. Korzystanie z pobranych plików odbywa się całkowicie na własne ryzyko i IMN nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie lub zawartość. Nastąpi kontrola i IMN ma prawo odmówić przesłania danych bez powiadomienia, jeśli nie spełniają one standardów.

11. Własność treści i odpowiedzialność
IMN jest i pozostaje właścicielem strony internetowej, usług i serwisu. Strona zawiera materiały, logo, znaki towarowe i inne informacje, które są własnością IMN lub ich właścicieli. Nie wolno kopiować, modyfikować, publikować, przekazywać, rozpowszechniać, wykonywać, wyświetlać ani sprzedawać żadnych publicznie dostępnych informacji zamieszczonych przez członków, artykułów lub innych informacji znajdujących się w IMN bez wyraźnej zgody odpowiednich właścicieli.

odpowiedzialność
Chociaż IMN dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte na tej stronie były dokładne i aktualne, czasami mogą wystąpić błędy lub pominięcia. IMN wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za naruszenie umowy, deliktu, odpowiedzialności na zasadzie ryzyka lub jakiejkolwiek innej podstawy prawnej, za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, wtórne, dodatkowe i specjalne szkody, jak również za szkody powstałe w jakikolwiek sposób z lub w związku z dostępem i korzystaniem z tej strony.

Wszystkie informacje na tej stronie, w tym między innymi materiały graficzne, tekst i odnośniki do innych stron, są dostarczane "tak jak są" i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. W zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy obowiązującego prawa, informacje te są dostarczane bez jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w tym między innymi dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, nienaruszania jakichkolwiek przepisów prawa oraz braku wirusów komputerowych lub podobnych elementów, które mogłyby uczynić je bezużytecznymi. IMN nie udziela żadnych gwarancji co do adekwatności, dokładności lub kompletności jakichkolwiek informacji na tej stronie i wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za błędy lub pominięcia w niej zawarte. Użytkownik jest odpowiedzialny za sprawdzenie dokładności, kompletności lub przydatności wszelkich informacji lub innych treści dostępnych na tej stronie. IMN nie gwarantuje bezbłędnego lub nieprzerwanego działania tej strony.

12. Przejrzystość
Opracowując te warunki, starano się wyrazić je w sposób jak najbardziej jasny. W przypadku dalszego braku jasności należy skontaktować się z IMN.